MENY

Behandlingar

Psykologisk behandling är ett samlingsnamn för olika metoder som är grundade på psykologin som vetenskap. Den mest kända är psykoterapi. Det finns behandling för många olika diagnoser och psykiska tillstånd. Bland annat finns det metoder inriktade på depression, ångest, fobier och ätstörningar.

Medarbetarna vid Växjö psykologbyrå har grundläggande och påbyggnadsutbildningar inom olika psykoterapiinriktningar och har en mångårig erfarenhet av psykologisk behandling inom såväl sjukvården som vid privat psykolog-/psykoterapimottagning.

Individuell samtalsterapi

Samtalsterapi är en behandlingsform där en terapeut hjälper en klient att hantera mentala eller känslomässiga problem genom att samtala om dem på ett strukturerat sätt.

Parterapi

Parterapi är en form av psykoterapi som genomförs i form av samtal med båda parter i relationen närvarande, och en terapeut. I parterapin ger paret terapeuten ett uppdrag med
relationistisk karaktär, och i uppdraget formulerar man ett mål tillsammans.

Familjeterapi

Familjeterapins utgångspunkt är den potentiellt läkande kraft som finns i nära relationer när en individ i familjen upplever problem av olika slag. I familjeterapin arbetar vi med
möjligheten att skapa ett sammanhang för individen som innehåller bättre förutsättningar och samtidigt erbjuder goda utvecklade erfarenheter för dem som är berörda i familjen.
I familjeterapi arbetar vi med att förbättra kommunikationen inom en familj.

Behandlingsinriktningar

Psykodynamisk terapi

I den psykodynamiska terapin anses psykiska symtom vara obearbetade inre konflikter som oftast är omedvetna men ligger till grund för vissa av våra beteenden. Med ökad medvetenhet ökar förmågan att hantera livssituationen man befinner sig i. Man undersöker även hur tidigare erfarenheter kan ha en påverkan på sitt mående idag.

KBT-Kognitiv beteendeterapi

KBT står för Kognitiv beteendeterapi och är en effektiv terapiform som kan behandla en rad psykiska tillstånd och diagnoser, till exempel depression, ångest och tvångssyndrom.

Parterapi

Parterapi är en form av psykoterapi som genomförs i form av samtal med båda parter i relationen närvarande, och en terapeut. I parterapin ger paret terapeuten ett uppdrag med relationistisk karaktär, och i uppdraget formulerar man ett mål tillsammans.

Familjeterapi

Familjeterapins utgångspunkt är den potentiellt läkande kraft som finns i nära relationer när en individ i familjen upplever problem av olika slag. I familjeterapin arbetar vi med möjligheten att skapa ett sammanhang för individen som innehåller bättre förutsättningar och samtidigt erbjuder goda utvecklade erfarenheter för dem som är berörda i familjen. I familjeterapi arbetar vi med att förbättra kommunikationen inom en familj.

Gruppterapi

​Till skillnad från individuell terapi innebär gruppterapi att det är flera personer som träffar psykologen samtidigt. Deltagarna känner inte varandra sedan tidigare, utan sammanförs eftersom de har liknande behov. Gruppterapi utgår ofta ifrån ett särskilt fokus. Det kan vara utifrån deltagarnas gemensamma problemområde eller utgå ifrån en särskild metod.

Gruppanalys

​Gruppanalysen utgår från att människan i grunden är en social varelse, som blir till och utvecklas i mötet med andra. Vi föds in i och lever våra liv i olika grupper, som familjen, släkten, arbetsplatsen och vänkretsen.

Konsultation

Med psykologisk konsultation avser vi en kortare och avgränsad kontakt, ett besök eller ytterligare några samtal, för att gemensamt belysa dilemman som uppstått i det psykologiska eller sociala system som en människa lever i, i en studiesituation eller i arbetslivet. Ett enstaka samtal kan visa på alternativ för att gå vidare med en fortsatt bedömning, eller psykologisk behandling eller annan behandling, inom privat verksamhet eller i offentlig sjukvård

Handledning

Handledning kan erbjudas till personer som i sitt yrke arbetar med människor, tex inom sjukvård, socialtjänst eller skola. Handledning är ett effektivt sätt att förebygga stressrelaterad ohälsa hos personal samt att bibehålla en hög kvalitet i arbetet och kan även stärka sammanhållningen i personalgruppen samt ge tid för reflektion och utveckling. Handledning ges även till personer med avancerad utbildning inom tex psykoterapi. Handledning kan ges enskilt eller i grupp, ske i våra lokaler eller i den egna verksamheten.

Utredning & bedömmning

En psykologisk bedömning eller utredning syftar till att ge svar på frågor kring en persons svårigheter i skolan, i arbetslivet eller andra omständigheter i livet.

Vanliga frågor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Scroll to Top